Home / KÜLTÜR - SANAT / Edebiyat / MODERN HİKÂYE

MODERN HİKÂYE

Diğer öykü çeşitlerinden farklı olarak, insanların her gün gördükleri fakat düşünemedikleri bazı durumların gerisindeki gerçekleri, hayaller ve birtakım olağanüstülüklerle gösteren hikâyelerdir.
Hikâyede bir tür olarak 1920’lerde ilk defa batıda görülen bu anlayışın en güçlü temsilcisi Fransız Kafka’dır Bizdeki ilk temsilcisi Haldun Taner’dir. Genellikle büyük şehirlerdeki yozlaşmış tipleri, sosyal ve toplumsal bozuklukları, felsefi bir yaklaşımla, ince bir yergi ve yer yer alay katarak, irdeler biçimde gözler önüne serer.
Öyküler, romanlara göre daha kısadır. Kahramanları bir ya da birkaç kişiden meydana gelir. Öykü kahramanlarının kişilikleri derinliğine incelenmez. Hayatlarının tamamı yerine kısa bir bölümü anlatılır. Tek bir olay etrafında gelişir.
Öykülerin serim (giriş), düğüm (gelişme) ve çözüm (sonuç) olmak üzere üç temel unsur üzerine kurulmuştur.
Öykü konusu bulmak için iyi bir gözlemci olmak ve çevrede görülenler üzerinde kısaca düşünmek yeterli olacaktır. Önemli olan ilgi uyandıracak konuları seçmektir. Bunun için seçilen öykü konusunun ayrıntılarına, heyecan ve ilgi uyandırmasına dikkat etmek gerekir. Buda ayrıntıların yerinde ve yeterince verilmesine bağlıdır. Ayrıca nakledilen olayın kimin ağzından ve dikkatiyle verilmesi de önemlidir. Olay, bir mektup, bir anı defteri türünde ise birinci şahsın ağzından, yerine göre ikinci ve üçüncü şahıs ağzından verilebilir.
Olay ilerledikçe olayda yer alan kişilerin tanıtılmasına geçilir. Tasvirler ya konuşmaları vasıtasıyla ya da yeri geldikçe yapılır. Yine öykü kişilerinin düşünceleri konuşturularak açıklanır. Yani çözümleme yapılır. Söz gelişi iki arkadaş yıllar sonra karşılaşsınlar. Davranışları, sevinç çığlıkları atmaları, heyecanlı konuşmaları, eski anıları tazelemeleri yazıda ayrıntılı olarak verilmelidir. Yahut bir manzaranın kişide bıraktığı tesir; intiba, renk, görünüm, duygu yoğunluğu bakımından verilmelidir. Bu durumlar, davranış ve konuşmalarla verilirse de kimi zaman yazarın açıklamasını gerektirir. Ayrıca çözümleme, olayın akışını engelleyecek tarzda yoğun ve fazla olmamalıdır.

Öykülerin başlangıçları birbirinden farklı olabilir. Ya yaşanılan yerin tasviri ile, ya kişilerin tanıtılması ile ya onların birbirleriyle olan ilişkilerinin verilmesi ile, ya da çatışmaya konu olan olayın anlatılması ile başlanır. Kimi zaman da kişiler ve onların ilişki içinde bulundukları kimselerin hayatlarından bölümler sunulur. Böylece öykü ortasından başlanır, sonra başa dönülür. Kimi zaman ise öykü diyalogla başlar. Konuşmalar vasıtasıyla mekan ve kişiler hakkında kısa bir açıklama yapılır ki buna dramatik metot adını veriyoruz. Ya da konu bir olayın dramatizasyonu yahut anlatımıyla başlar, olay zincirleri birbirine eklenerek temel olay çevresinde bir halka oluştururlar ve nihayet bir olay ile sona erer. Başlangıçta verilen olay, bir denge üzerine kurulmuştur. Sonra bu denge asli kişinin aleyhine bozulur, birtakım mücadeleler sonunda yeni bir denge kurulur ama bu yeni dengede asli kişinin konumu, başlangıçtaki durumundan tamamen farklı olur.

Öyküyü monotonluktan kurtarmak için aynı olayı farklı kişiler ağzından nakletmek de mümkündür. Bazen bir olayda yer alan ve olaya tanık olan ikinci dereceden önemsiz bir kişinin ağzından da nakledilebilir. Verilen bilgilerin anlatımının kültür seviyesi, söyleyiş tarzı, bilgi ve görgüsü de öykü ederken dikkate alınmalıdır.

Öykülerde olayın sunuş biçimi kadar, olayın ne zaman, nerede geçtiği de önemlidir. Olayın geçtiği yere mekan denir. Mekanda gereksiz tanıtımlar yerine olayın oluşundaki önemine göre belirgin ve ayırıcı vasıfları verilmelidir.
Öyküde kişi yahut kişilerin tanıtımı olayın akışı durdurularak ayrı ayrı değil, diyaloglar içinde verilmelidir. Zira diyaloglar öyküyü tekdüzelikten kurtarır ve okuyanların ilgisini çeker. Ancak diyaloglar da “dedim”, ”dedi” gibi tekdüze konuşmalardan ziyade konuşmanın ruh halini ve hareketlerini verecek nitelikte olmalıdır.

Başarılı öykü yazarları sonuç bölümüne okuru hazırlarlar. Sonuç bu yüzden pek sürpriz olmaz. Konu iyi hazırlanmış ve planlanmışsa sonuç bir sürprizle değil, olayların ve konuşmaların tabii bir sonucu olarak ortaya çıkar.
Öykü umulmadık bir olay ile bitecekse yine okur buna hazırlanmalıdır. Kimi zaman olay bittikten sonra okur öykü kişilerinin ne olacağını düşünmeye terk edilir. Hatta kimi zaman sorularla sona erer.

Kimi öykü yazarları öykülerini bir sonuca bağlarken; kimileri hayatın akışını ve bütün olayların sürekli yaşandığı intibaını vermek için, öykünün başlangıcını ve sonunu vermemeyi yeğlerler. Hayatın bir noktasından kesit halinde alınan olay bittikten sonra da hayat devam eder.

Edebiyatımıza Batı edebiyatından geçen öykü zaman zaman geleneksel anlatma formu içinde yer alan kıssa ile karıştırılmaktadır. İç ve dış gözlem yapılmadan anlatılan, sadece insanlara faydalı bir ders çıkarma amacı taşıyan böyle kısa öykülere, geleneksel kültürümüzde kıssa adı verilmektedir. Geleneksel öykücülük ve kıssa kültürümüzün en belirgin özelliği, olayın geçtiği yer ve zamana önem verilmemesidir. Bu tür öykülerde ağırlık kazanan tek şey, olay ve bu olaydan insanlara faydalı olacak bir ders çıkarmaktır. Modern tarzda yazılmış öykülerde ise iç ve dış gözlemlerden yararlanılır; kişi, zaman ve yer tasvirleri önem taşır. Kıssalar, bu yönleriyle de modern öykülerden ayrılırlar.

Öyküler, konularını yazarın tasarladığı bir olaydan aldığı gibi, anılara da dayanabilir. Bu tür öykülere anı öykü, öykülerin manzume şeklinde yazılmış olanlarına ise manzum öykü adı verilir.
Hikâyelerde düşündürmekten çok, duygulandırmak ve heyecanlandırmak esastır. Hikâyeler, gerçek ya da düş ürünü bir olayı kısa şekilde anlatır. Kısa oluşu, yalın bir olay örgüsüne sahip olması, genellikle önemli bir olay ya da sahne aracılığıyla tek ve yoğun bir etki uyandırması ve az sayıda karaktere yer vermesiyle roman ve diğer anlatı türlerinden ayrılır. Hikâyeler Batı’da romanla aşağı yukarı aynı dönemde oluşmaya başlamıştır. Özelikle Realizm döneminde hikâye türü başlı başına bir tür olarak yetkinlik kazanmıştır.

Hikâye anlatım olarak romana benzer; ama aslında onun romandan çok farklı yanları vardır:
• Hikâye türü, romandan daha kısadır.
• Hikâyede temel öğe olaydır. Romanda ise temel öğe karakter, yani kişidir. Hikâyeler olay üzerine kurulur, romanlar ise kişi üzerine kurulur.
• Hikâyede tek olay bulunmasına karşılık romanda birbirine bağlı olaylar zinciri vardır. Romandaki olaylardan her biri hikâyeye konu olabilir.
• Hikâyede kahramanların tanıtımında ayrıntıya girilmez, kahramanlar her yönüyle tanıtılmaz. Romanlarda ise kahramanlar ayrıntılı bir biçim-de, hemen her yönüyle tanıtılır. Romandan farklı olarak hikâyede kişiler sadece olayla ilgili yönleriyle anlatılır. Bu yüzden hikâyelerdeki kişiler bir karakter olarak karşımıza çıkmaz.
• Öyküde, olayın geçtiği yer (çevre) sınırlıdır ve ayrıntılı olarak anlatılmaz. Romanlarda olaylar çok olduğu için olayların geçtiği çevre de geniştir. Bu çevreler çok ayrıntılı olarak anlatılır.
• Hikâyeler kısa olduğu için anlatım yalın, anlaşılır ve özlüdür. Romanlarda ise anlatım daha ağır ve sanatlıdır.
Kaynak: Modern Hikaye Örneği http://www.webhatti.com/

Check Also

Günün Şiiri.

İcmal ve yekün Mimberin solunda İmamın uzağında Yat kalk, oku, üfle İcmal ve yekün; Salat-ül …